Strona główna Informacje Opłaty sądowe
Opłaty sądowe PDF Drukuj artykuł

OPŁATY W SPRAWACH CYWILNYCH

Podstawą określania kosztów sądowych w sprawach cywilnych jest Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz.U. 2005 Nr 167, poz. 1398 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 785

 Ustawa powyższa reguluje wysokość:

- opłat wspólnych we wszystkich rodzajach spraw,

- opłat ponoszonych w procesie,

- opłat ponoszonych w postępowaniu nieprocesowym,

- opłat w postępowaniu zabezpieczającym

- opłat w postępowaniu egzekucyjnym

- opłat w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym

- opłat kancelaryjnych ( np. za kserokopie, zaświadczenia, odpisy z akt sprawy)

a także określa zasady zwolnienia od kosztów sądowych 

 

OPŁATY  SĄDOWE   W POSTĘPOWANIU WIECZYSTOKSIĘGOWYM

Podstawa prawna:
  1. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz.U. 2005 Nr 167, poz. 1398 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 785
  2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

         Opłacie podlegają:

- wniosek o założenie księgi wieczystej

- wniosek o wpis i wykreślenie w księdze wieczystej

- apelacja

- zażalenie

- skarga na orzeczenie referendarza

Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu w/w pisma podlegającego opłacie.

Opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym są stałe.

Opłatę od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej pobiera się od osoby, która wystąpiła z takim wnioskiem, także wówczas, gdy na jego podstawie mają być ujawnione prawa osób, które nie są wnioskodawcami.

W postępowaniu wieczystoksięgowym wniosek podlegający opłacie stałej, który nie został należycie opłacony, przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie tej opłaty. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie tego wniosku wnioskodawca może uiścić brakującą opłatę. Jeżeli opłata została wniesiona we właściwej wysokości, pismo wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.

 

 

OPŁATY  W  SPRAWACH  KARNYCH W SĄDZIE REJONOWYM


W sprawach karnych uiszcza się opłaty od następujących wniosków i próśb: 

za wniesienie sprawy z oskarżenia prywatnego

300 zł

od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności

80 zł

od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego

45 zł

od wniosku o zatarcie skazania

45 zł

od ponownej prośby o ułaskawienie

45 zł

od ponownego wniosku o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty - 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż

25 zł

za zaświadczenia i dokumenty wydawane na wniosek na podstawie akt, pobiera się od wnioskodawcy opłatę kancelaryjną w wysokości

6 zł za każdą stronę

za uwierzytelnione kserokopie  akt sprawy

6 zł za stronę

za kserokopie nieuwierzytelnione

1 zł za stronę

 

 

 

Informacja w  sprawie zakupionych i nie wykorzystanych e-znaków

     Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra  Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach  cywilnych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 408) zmienionym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 948), które stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach   sądowych w  sprawach  cywilnych (tj.  Dz. U.  z  2018  r. poz.  300,   398.  770, 914, 1293), o którym   mowa w art. 9 ust. 1 ww ustawy, Sąd Rejonowy w Bartoszycach informuje, że nie dokonuje zwrotów środków za zakupione i niewykorzystane e-znaki opłaty sadowejz uwagi na fakt, iż ww. przepisy nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków. Ewentualne reklamacje rozpatrywane będą z uwzględnieniem zasad wynikających m.in. z kodeksu cywilnego oraz ustaw o prawach  konsumenta.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie