Strona główna Informacje Opłaty sądowe
Opłaty sądowe PDF Drukuj artykuł

OPŁATY W SPRAWACH CYWILNYCH

Podstawą określania kosztów sądowych w sprawach cywilnych jest Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz.U. 2005 Nr 167, poz. 1398 tj. z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 755)

 Ustawa powyższa reguluje wysokość:

- opłat wspólnych we wszystkich rodzajach spraw,

- opłat ponoszonych w procesie,

- opłat ponoszonych w postępowaniu nieprocesowym,

- opłat w postępowaniu zabezpieczającym

- opłat w postępowaniu egzekucyjnym

- opłat w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym

- opłat kancelaryjnych ( np. za kserokopie, zaświadczenia, odpisy z akt sprawy)

a także określa zasady zwolnienia od kosztów sądowych 

Opłata za:

Obecna opłata

Opłata stała w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe

Nie może być́ niższa niż̇ 30 złotych i wyższa niż̇ 10 000 złotych.

Opłata w sprawach o prawa majątkowe

W zależności od wartości przedmiotu sporu:

1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2) ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych; 4) ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych; 5) ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych.

Przy wartości przedmiotu sporu ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych

Opłata w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym

Opłata stała lub stosunkowa wynosi połowę opłaty ustalonej zgodnie z art. 13, art. 13a i art. 13b u.k.s.c., jednak nie mniej niż 100 złotych

i nie więcej niż 200 000 złotych

Opłata w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne

Przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie

1 000 złotych

Opłata sprawach o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji

Przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 40 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie

2 000 złotych.

Opłata tymczasowa

od 30 złotych do 2 000 złotych, a w sprawach dochodzonych w postępowaniu grupowym od 300 złotych do 20 000 złotych

Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej

1/5 opłaty od pozwu

Opłata od zażalenia na postanowienia wymienione w art. 22 u.k.s.c.

100 złotych

Opłatę̨ od wniosku o wszczęcie postepowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postepowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postepowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu lub wniosku o zabezpieczenie dowodu

100 złotych

Opłatę stałą od wniosku o założenie księgi wieczystej, połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, odłączenie nieruchomości lub jej części, sprostowanie działu I-O, wpis ostrzeżenia lub dokonanie innych wpisów

100 złotych

Opłatę od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku, sporządzenie spisu inwentarza lub odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

100,00 złotych

Opłata od wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów

100,00 złotych

Opłatę od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia

100 złotych

Opłatę od pozwu w sprawie o rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika ze spółki, uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki, uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy lub stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy.

5000 złotych

Opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności lub zaświadczenia

20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu

Opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia

20 złotych za każdy wydany informatyczny nośnik danych

Opłata od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy

20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii

 

OPŁATY  SĄDOWE   W POSTĘPOWANIU WIECZYSTOKSIĘGOWYM

Podstawa prawna:
  1. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz.U. 2005 Nr 167, poz. 1398 tj. z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 755) 
  2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

         Opłacie podlegają:

- wniosek o założenie księgi wieczystej

- wniosek o wpis i wykreślenie w księdze wieczystej

- apelacja

- zażalenie

- skarga na orzeczenie referendarza

Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu w/w pisma podlegającego opłacie.

Opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym są stałe.

Opłatę od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej pobiera się od osoby, która wystąpiła z takim wnioskiem, także wówczas, gdy na jego podstawie mają być ujawnione prawa osób, które nie są wnioskodawcami.

W postępowaniu wieczystoksięgowym wniosek podlegający opłacie stałej, który nie został należycie opłacony, przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie tej opłaty. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie tego wniosku wnioskodawca może uiścić brakującą opłatę. Jeżeli opłata została wniesiona we właściwej wysokości, pismo wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.

Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu w/w pisma podlegającego opłacie.

Opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym są stałe.

Opłatę od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej pobiera się od osoby, która wystąpiła z takim wnioskiem, także wówczas, gdy na jego podstawie mają być ujawnione prawa osób, które nie są wnioskodawcami.

W postępowaniu wieczystoksięgowym wniosek podlegający opłacie stałej, który nie został należycie opłacony, przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie tej opłaty. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie tego wniosku wnioskodawca może uiścić brakującą opłatę. Jeżeli opłata została wniesiona we właściwej wysokości, pismo wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.

WYSOKOŚĆ OPŁAT  :

1. wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego - 200 złotych, chyba że przepis szczególny przewiduje inną opłatę,

2. wniosek o wpis udziału we własności, udziału w użytkowaniu wieczystym, udziału w ograniczonym prawie rzeczowym – część opłaty w wysokości 200 złotych proporcjonalna do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych,

3. wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu, działu spadku, zniesienia współwłasności - 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach,

4. wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami - 150 złotych,

5. wniosek o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha - 150 złotych,

6. wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń - 150 złotych,

7. wniosek o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych - 150 złotych,

8. wniosek o założenie księgi wieczystej - 100 złotych,

9. wniosek o połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości- 100 złotych,

10. wniosek o odłączenie nieruchomości lub jej części - 100 złotych,

11. wniosek o sprostowanie działu I- O  - 100 złotych,

12. wniosek o wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym - 100 złotych,

13. wnioski o dokonanie innych wpisów niż wymienione   w punktach 1-12 - 100 złotych,

Opłatę stałą w wysokości 100 złotych wymienioną wyżej  w punktach 8, 9, 10 pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Opłatę stałą wymienioną w punktach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.

Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę , choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedna księgę wieczystą.

Od wniosku o wykreślenie pobiera się połowę opłaty pobranej od wniosku o wpis.

Od apelacji pobiera się opłatę w wysokości opłaty od wniosku o wpis lub wykreślenie.

Od zażalenia pobiera się piątą część opłaty, chyba że przepis szczególny przewiduje inną opłatę.

Od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się opłatę w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 złotych.

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Zgodnie z art. 7 pkt. 10 ustawy.

Od wniosku o wykreślenie roszczenia o opłatę przekształceniową pobiera się opłatę stałą w wysokości:

1) 250,00 zł. - w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej,

2) 75,00 zł. w pozostałych przypadkach.

 

OPŁATY W SPRAWACH RODZINNYCH

Opłata stała w kwocie 100,00 zł. od wniosku o wszczęcie postępowania procesowego, np.:

- o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd;
- o wyrażenie zgody na złożenie dokumentów o wydanie paszportu lub dowodu dla małoletniego;
- o ustalenie kontaktów z małoletnim

Opłata stała w kwocie 100,00 zł. od wniosku o:
- zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego;
- zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego;

Opłata stała w kwocie 200,00 zł. pobiera się od pozwu w sprawie o :
- ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa;
- unieważnienie małżeństwa;
- rozwiązanie przysposobienia;
- zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa;
- unieważnienie uznania dziecka;
- ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków

 

OPŁATY W ZAKRESIE PRAWA PRACY

W sprawach z powództwa pracownika:

1/ w których  wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 50.000 zł – pracownik jest zwolniony od kosztów sądowych, w tym opłaty od pozwu.

W tych sprawach od pracodawcy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 zł wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Pozostałe opłaty pracodawca uiszcza na zasadach ogólnych wynikających z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005r.

2/ w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 50.000 zł  - uiszcza się  opłatę stosunkową  ( 5% od wartości przedmiotu sporu) od każdego pisma podlegającego opłacie stosunkowej ( zarówno od pracownika ( powód ) jak i pracodawcy (pozwany)

W tych sprawach Pracownik i pracodawca uiszczają wszystkie koszty sądowe na zasadach ogólnych wynikających z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005r.  

W sprawach z powództwa pracodawcy:

- obie strony ponoszą opłaty na zasadach ogólnych bez względu na wartość przedmiotu sporu , (tj. uiszczają opłaty stałe lub stosunkowe);

Jednakże , jeśli wartość ta nie przekracza 50.000 zł – od pracodawcy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 zł wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

W sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy wytoczonej z powództwa inspektora pracy

pracodawca uiszcza opłatę podstawową w kwocie 30 zł od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

pracownik nie ponosi kosztów sądowych

 

OPŁATY  W  SPRAWACH  KARNYCH W SĄDZIE REJONOWYM


W sprawach karnych uiszcza się opłaty od następujących wniosków i próśb: 

za wniesienie sprawy z oskarżenia prywatnego

300 zł

od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności

80 zł

od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego

45 zł

od wniosku o zatarcie skazania

45 zł

od ponownej prośby o ułaskawienie

45 zł

od ponownego wniosku o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty - 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż

25 zł

za zaświadczenia i dokumenty wydawane na wniosek na podstawie akt, pobiera się od wnioskodawcy opłatę kancelaryjną w wysokości

6 zł za każdą stronę

za uwierzytelnione kserokopie  akt sprawy

6 zł za stronę

za kserokopie nieuwierzytelnione

1 zł za stronę

 

 

 

Informacja w  sprawie zakupionych i nie wykorzystanych e-znaków

     Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra  Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach  cywilnych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 408) zmienionym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 948), które stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach   sądowych w  sprawach  cywilnych (tj.  Dz. U.  z  2018  r. poz.  300,   398.  770, 914, 1293), o którym   mowa w art. 9 ust. 1 ww ustawy, Sąd Rejonowy w Bartoszycach informuje, że nie dokonuje zwrotów środków za zakupione i niewykorzystane e-znaki opłaty sadowejz uwagi na fakt, iż ww. przepisy nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków. Ewentualne reklamacje rozpatrywane będą z uwzględnieniem zasad wynikających m.in. z kodeksu cywilnego oraz ustaw o prawach  konsumenta.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie