Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego PDF Drukuj artykuł

 

PREZES SĄDU REJONOWEGO

       W BARTOSZYCACH

Bartoszyce, dnia 11 lipca 2018 r.

OGŁOSZENIE

o konkursie na wolne stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach

 

Prezes Sądu Rejonowego w Bartoszycach na podstawie art. 155a § 2a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 23) w związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października  2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228)

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Bartoszycach, ul. Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce

Oznaczenie konkursu: A-1101-7/18

Liczba wolnych stanowisk asystenta sędziego: 1 etat

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: 02 października 2018 roku, godz. 10°° w siedzibie Sądu Rejonowego w Bartoszycach, ul. Warszawska 3 w Bartoszycach, pok. nr 16 (I piętro).

Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października  2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228).

I. Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko asystenta sędziego muszą spełniać wymagania określone w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 23), a mianowicie na stanowisko asystenta sędziego może być mianowany ten, kto:

1.  jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2.   jest nieskazitelnego charakteru;

3.   ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;

4.   ukończył 24 lata.

 

II.  Wymagane dokumenty:

- wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,

- własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,

- oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ,

- oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

- aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000),

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. do pobrania

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

III. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu proszone są o złożenie wymaganych dokumentów z podaniem oznaczenia konkursu w terminie do dnia 15 września 2018 roku w siedzibie Sądu Rejonowego w Bartoszycach, ul. Warszawska 3 w Bartoszycach, w Biurze Podawczym pok. 2A (na parterze) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Sąd Rejonowy w Bartoszycach, 11-200 Bartoszyce, ul. Warszawska 3.

W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

IV. Inne informacje:

1. Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu, po sprawdzeniu ich zgłoszeń pod względem formalnym, zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Sądu, na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bartoszycach (www.bartoszyce.sr.gov.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach jest zamieszczona na stronie internetowej sądu www.bartoszyce.sr.gov.pl, w zakładce Informacje →  Ochrona danych osobowych.

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie