Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Ogłoszenia Odpłatne praktyki absolwenckie w Sądzie Rejonowy w Bartoszycach
Odpłatne praktyki absolwenckie w Sądzie Rejonowy w Bartoszycach PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

poszukuje kandydatów na praktyki absolwenckie (odpłatne)

Nabór na praktyki absolwenckie organizowany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r., poz. 1244 j.t.)

Miejsce wykonywania pracy: Bartoszyce, ul. Warszawska 3.

Liczba miejsc: 2

I. Zakres zadań:

Program praktyki absolwenckiej będzie obejmował wykonywanie czynności wynikających z zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. U. MS z 2019 r., poz. 138 z późn. zm.), w szczególności:

1. Sporządzanie wezwań i zawiadomień,

2. Przygotowywanie pism,

3. Wysyłanie i podłączanie korespondencji do akt,

4. Weryfikacja dokumentów pod względem formalnym,

5. Doręczanie korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych,

6. Przygotowywanie akt sądowych i dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego.  

II. Wymagania formalne dla kandydatów:

1. Wykształcenie średnie,

2. Nie ukończony, w dniu rozpoczęcia praktyki, 30 rok życia,

3. Pełna zdolność do czynności prawnych,

4. Nieposzlakowana opinia,

5. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

6. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Podanie o przyjęcie na praktykę absolwencką.

2. Curriculum vitae.

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1).

4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  przestępstwo skarbowe.

7. Oświadczenie dotyczące dowodu osobistego (druk w załączeniu).

8. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

IV. Oferujemy:

1. Możliwość odbycia odpłatnej praktyki (1-3 miesięcy),

2. Możliwość poznania specyfiki pracy w sądzie.

Prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres: Sąd Rejonowy w Bartoszycach, ul. Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce lub złożenie w siedzibie tut. Sądu poprzez wrzucenie do urny znajdującej się na korytarzu przy wejściu do budynku, z dopiskiem: „praktyki absolwenckie”, w terminie do 08 stycznia 2021 roku.

Inne informacje:

- W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

- Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej sądu www.bartoszyce.sr.gov.pl,w zakładce Informacje →  Ochrona danych osobowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 612-38-04

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie