Strona główna Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności PDF Drukuj artykuł

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Sąd Rejonowy w Bartoszycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sądu Rejonowego w Bartoszycach.

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-26. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia:

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
• część plików nie jest dostępna cyfrowa, część została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Sąd Rejonowy w Bartoszycach dokłada starań, aby na bieżąco zwiększać dostępność oraz usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
Strona podmiotowa BIP Sądu Rejonowego w Bartoszycach posiada następujące ułatwienia:

1. Możliwość zmiany rozmiaru tekstu

2. Moduł wyszukiwania

3. Wyróżnienie odnośników

Aplikacje mobilne

Sąd Rejonowy w Bartoszycach nie posiada aplikacji mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Fieducik, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać do osoby kontaktowej do spraw dostępności wyznaczonej w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Sądem Rejonowy w Bartoszycach i Sądem Apelacyjnym w Białymstoku wyznaczono Koordynatora do spraw dostępności:

Katarzyna Kieżel
Koordynator do spraw dostępności

Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 5
15-950 Białystok
tel. 85 7430 315
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Osobą odpowiedzialną za sprawy związane z dostępnością w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach do kontaktu z Koordynatorem do Spraw dostępności została wyznaczona Pani Marta Bohun Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku

Sąd Rejonowy w Bartoszycach mieści się w budynku przy ul. Warszawskiej 3 oraz ul. Warszawskiej 5 w Bartoszycach. Przed wejściem do obu budynków znajdują się schody.  W Sądzie brak jest windy. Istnieje możliwość skorzystania znajdującego się w wyposażeniu Sądu schodołazu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Chęć skorzystania można zgłosić telefonicznie 89 762 22 96 bądź po użyciu przycisku przywołującego znajdującego się przy schodach przy ul. Warszawskiej 3. Wszystkie osoby wchodzące na teren Sądu zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzonej przez służbę ochrony obiektu. Ma ona na celu sprawdzenie osoby oraz wnoszonego przez nią bagażu. Kontrola polega na przejściu przez bramkę elektromagnetyczną służącą do wykrywania metali, lub/i sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali. Bramka posiada szerokość do przejazdu osób na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Ochrona Sądu udzieli wszelkich informacji o rozmieszczeniu budynku. Przed wejście do Biura Obsługi Interesanta znajduje się monitor wraz z informacją o miejscu i czasie odbywających się rozpraw i posiedzeń. W budynku przy ul. Warszawskiej 5 znajduje się informacja dotycząca rozmieszczenia pomieszczeń. Informacji udzieli również pracownik ochrony.   

 

Dostępność korytarzy, schodów, wind i sal rozpraw

Korytarze w budynku mają szerokość umożliwiającą bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach- na jednym poziomie.

Schody (rozpoczęcie i zakończenie). Trwają prace nad dostosowaniem.

Wejście na piętro możliwe jest przy pomocy schodołazu obsługiwanego przez pracowników ochrony.

 

Rozmieszczenie sal rozpraw:

Sala rozpraw numer 1- ul. Warszawska 7, parter

Sala rozpraw numer 2- ul. Warszawska 7, I piętro

Sala rozpraw numer 3- ul. Warszawska 7, I piętro

Sala rozpraw numer 4- ul. Warszawska 7, I piętro

Sala rozpraw numer 6- ul. Warszawska 5, parter

Osoby ze szczególnymi potrzebami wezwane do Sądu mają możliwość zgłoszenia do Biura Obsługi Interesantów telefonicznie 89 762 22 96 informację o przybyciu i niezbędnej ewentualnej chęci skorzystania z naszej pomocy. Informacja taka pozwoli przygotować dla Pana/Pani odpowiednią salę rozpraw, do której dotarcie nie powinno być nadmiernie skomplikowane oraz zapewnić ewentualną opiekę w zakresie poruszania się.

Osoby ze szczególnymi potrzebami w razie konieczności otrzymają niezbędne wsparcie od pracowników Sądu czy Ochrony Sądu umożliwiające realizację ich potrzeb.

 

Dostępność parkingu

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy ul. Warszawskiej 3.  Chęć skorzystania z miejsca parkingowego należy zgłosić telefonicznie 89 762 22 96 bądź za pomocą przycisku przywołującego znajdującego się za bramą wjazdową, po lewej stronie przed szlabanem.

Miejsce parkingowe znajduje się po lewej stronie i jest oznaczone kolorem niebieskim.

 

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku Sądu - do Biura Obsługi Interesanta można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku wątpliwości Ochrona Sądu może poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego, że pies, który towarzyszy, jest psem asystującym.

 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego .

W Biurze Obsługi Interesanta istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

 

Informacja o dostępności pętli indukcyjnej.

W Biurze Obsługi Interesanta (pok. 4, ul. Warszawska 7) istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej. 

 

W budynku Sądu brak jest toalety dostosowanej do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Z uwagi na bariery architektoniczne oraz trwająca inwestycję w najbliższym czasie brak jest możliwości dostosowania i zapewnienia alternatywnego rozwiązania.

 

Budynek nie jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Posiada bariery architektoniczne. Jednak osoby ze szczególnymi potrzebami w razie konieczności otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację potrzeb od pracowników Biura Obsługi Interesantów oraz pracowników ochrony.

 

Sąd jest w trakcie realizacji inwestycji z uwzględnieniem przystosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie