Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo za nieobecnego w pracy pracownika obsługi
Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo za nieobecnego w pracy pracownika obsługi PDF Drukuj artykuł

        DYREKTOR

SĄDU REJONOWEGO

W BARTOSZYCACH

Bartoszyce, 21.06.2021 r.

Sygn. konkursu: A-1101-2/21

O g ł o s z e n i e

o konkursie na zastępstwo za 1 nieobecnego w pracy pracownika obsługi (na czas określony – usprawiedliwionej nieobecności)
w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach, w wymiarze pełnego etatu

 

Stanowisko: p.o. sekretarka/sekretarz

Dyrektor Sądu Rejonowego w Bartoszycach organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na zastępstwo 1 nieobecnego pracownika obsługi w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach, w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony (okres usprawiedliwionej nieobecności zastępowanego pracownika).

I. Zakres zadań na wykonywanym stanowisku:

1.Dołączanie korespondencji do akt, zszywanie akt oraz przedkładanie akt do decyzji.

2. Odnotowywanie wpływu korespondencji w systemie informatycznym  i przygotowywanie pism do wysłania.

3. Sporządzanie wokand na posiedzenia i rozprawy.

4.Przygotowywanie spraw na posiedzenia i rozprawy.

5.Rozpisywanie terminów posiedzeń i rozpraw.

6. Ustalanie należności świadkom i biegłym.

7.Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika i przewodniczącego Wydziału.

II. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie średnie.

2. Nieposzlakowana opinia.

3. Pełna zdolność do czynności prawnych.

4. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

5. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

7. Umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania.

III. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość techniki pracy biurowej,

2. Kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, kultura osobista, umiejętność pracy w zespole.

3. Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Podanie o zatrudnienie (list motywacyjny).

2. Własnoręcznie podpisany życiorys lub CV z informacją o przebiegu nauki i kariery zawodowej.

3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

5.Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.

7. Własnoręcznie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO (druk w załączeniu).

8. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe.

9. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. (druk w załączeniu)

10. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.


Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap - wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

II etap  – praktyczny sprawdzian umiejętności.

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu – pok. nr 2A (Biuro Podawcze) w godzinach urzędowania Sądu lub przesłać drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Bartoszycach, ul. Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce, powołując się na sygnaturę konkursu (A-1101-2/21), w terminie do 28 czerwca 2021 r.

Inne informacje:

- W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

- Zawiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu konkursu wraz
z informacją o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej sądu: www.bartoszyce.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń
(w siedzibach Sądu).

- Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

- Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej sądu www.bartoszyce.sr.gov.pl,w zakładce Informacje →  Ochrona danych osobowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 612-38-04

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie