Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Ogłoszenia Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo za nieobecnego w pracy urzędnika
Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo za nieobecnego w pracy urzędnika PDF Drukuj artykuł

 Bartoszyce, 19.11.2021 r.

        DYREKTOR

SĄDU REJONOWEGO

W BARTOSZYCACH

 

Sygn. konkursu: A-1101-3/21

O g ł o s z e n i e

o konkursie na zastępstwo za 1 nieobecnego w pracy urzędnika (na czas określony – usprawiedliwionej nieobecności) w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach, w wymiarze 1/2 etatu

 

Stanowisko: p.o. sekretarz sądowy

Dyrektor Sądu Rejonowego w Bartoszycach organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na zastępstwo 1 nieobecnego w pracy urzędnika w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach, w wymiarze ½ etatu, na czas określony (okres usprawiedliwionej nieobecności zastępowanego urzędnika).

I. Zakres wykonywanych zadań:

1. Sporządzanie wezwań, zawiadomień i wokand.

2. Przygotowywanie spraw na posiedzenia i rozprawy.

3. Rozpisywanie terminów posiedzeń i rozpraw.

4. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach.

5. Dołączanie korespondencji do akt sprawy.

6. Przygotowywanie akt sądowych i innej dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego.

7. Wykonywanie prawomocnych orzeczeń.

8. Przygotowywanie pism na zarządzenie sędziego i kierownika sekretariatu.

9. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych

II. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie minimum średnie oraz zdany egzamin maturalny.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych.

3. Nieposzlakowana opinia.

4. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

5. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

7. Umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania na komputerze.

III. Wymagania dodatkowe:

1. Ukończone studia wyższe, co najmniej I stopnia i uzyskany tytuł zawodowy (wskazane na kierunku administracja lub prawo).

2. Znajomość zagadnień z zakresu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 365 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1141 ze zm.),

3. Odpowiedzialność za podejmowane decyzje,

4. Kreatywność i asertywność,

5. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,

6. Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,

7. Umiejętność pracy w zespole,

8. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym bardzo dobra umiejętność obsługi komputera.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Podanie o zatrudnienie (list motywacyjny).

2. Własnoręcznie podpisany życiorys lub CV z informacją o przebiegu nauki i kariery zawodowej.

3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

5. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.

7. Własnoręcznie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO (druk w załączeniu).

8. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe.

9. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. (druk w załączeniu)

10. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.


Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap - wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

II etap  – praktyczny sprawdzian umiejętności.

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu – pok. nr 2A (Biuro Podawcze) w godzinach urzędowania Sądu lub przesłać drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Bartoszycach, ul. Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce, powołując się na sygnaturę konkursu (A-1101-3/21), w terminie do 26 listopada 2021 r.

Inne informacje:

- W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

- Zawiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu konkursu wraz z informacją o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej sądu: www.bartoszyce.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń (w siedzibach Sądu).

- Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

- Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej sądu www.bartoszyce.sr.gov.pl,w zakładce Informacje →  Ochrona danych osobowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 612-38-04

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie