Strona główna Informacje Wzory i formularze
Wzory i formularze PDF Drukuj artykuł

 

Aktualne formularze do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości RP

 

Wzory ogólne 

odpowiedź na wezwanie

wniosek o dołączenie dokumentów do akt sprawy

wniosek o nadanie kl. wykonalności

wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie fotkopii-kserokopii z akt sprawy

wniosek o zmianę adresu do doręczeń

wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

wniosek o zwrot kosztów podróży

wskazanie adresu poczty elektronicznej 

 

Wzory dotyczące spraw w postępowaniu cywlinym

wniosek o nadanie orzeczeniu sądowemu klauzuli wykonalności

wniosek o wydanie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem

wniosek o wydanie odpisu orzeczenia

wzór oświadczenia  o odrzuceniu spadku

wzór oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego

wzór pełnomocnictwa procesowego dla osoby najbliższej

wzór wniosku o dział  spadku

wzór wniosku o podział majątku wspólnego

wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku bez testamentu

wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku z testamentem

wzór wniosku o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

wzór wniosku o zniesienie współwłasności

 

Wzory dotyczące spraw w postępowaniu karnym

o wydanie odpisu orzeczenia

o odpis orzeczenia

wniosek o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego

o nadanie orzeczeniu sądowemu klauzuli wykonalności

wniosek o rozłożenie na raty grzywny i kosztów sądowych

wniosek o rozłożenie na raty grzywny

wniosek o rozłożenie na raty świadczenia NF

wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia

wniosek o wyrażenie zgody na widzenie

wniosek o zamianę kary grzywny na pracę społecznie użyteczną

wniosek o zatarcie skazania

wzór prywatnego aktu oskarżenia

 

Wzory dotyczące spraw pracy

pozew_o_przywrócenie_do_pracy

pozew_o_sprostowanie_świadectwa_pracy

pozew_o_uchylenie_kary_porządkowej

pozew_o_ustalenie_istnienia_stosunku_pracy

pozew_o_uznananie_wypowiedzenia_umowy_o_prace_za_bezskuteczne

pozew_o_zapłatę_wynagrodzenia

pozew_o_zapłatę_nagrody_jubileuszowej

pozew_o_zapłatę_odprawy_pieniężnej

 

Wzory dotyczące spraw w postępowaniu rodzinnym

wzór pozewu o obniżenie alimentów

wzór pozwu o alimenty na mał. dziecko

wzór pozwu o podwyższenie  alimentów

wzór pozwu o ustalenie ojcostwa i alimenty

wzór pozwu o ustalenie ojcostwa

wzór pozwu o ustalenie wygaśnięcia  obowiązku alimentacyjnego

wzór pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej

wzór pozwu o zaprzeczenie ojcostwa

wzór wniosku o o ograniczenie-pozbawienie zawieszenie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem

wzór wniosku o przysposobienie

wzór wniosku o przywrócenie władzy rodzicielskiej

wzór wniosku o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka

wzór wniosku o uregulowanie kontaktów

wzór wniosku o ustalenie miejsca pobytu małoletniego

wzór wniosku o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej

wzór wniosku o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego

wzór wniosku o zezwolenie na rozporządzenie majątkiem całkowicie ubezwłasnowolnionej

wzór wniosku o zwolnienie od przedłożenia dowodu potwierdzającego zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego

wzór wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania

 

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie