Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo za 1 nieobecnego w pracy urzędnika Drukuj artykuł

 

        DYREKTOR

SĄDU REJONOWEGO

W BARTOSZYCACH

Bartoszyce, 04.06.2018 r.

Sygn. konkursu: A-1101-4/18

O g ł o s z e n i e

o konkursie na zastępstwo za 1 nieobecnego w pracy urzędnika (na czas określony – usprawiedliwionej nieobecności) w Sądzie Rejonowym
w Bartoszycach w wymiarze pełnego etatu

 

Stanowisko: p.o. inspektor

Dyrektor Sądu Rejonowego w Bartoszycach organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na zastępstwo 1 nieobecnego urzędnika w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach, w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony (okres usprawiedliwionej nieobecności zastępowanego urzędnika).

I. Zakres zadań na wykonywanym stanowisku:

1. Prowadzenie kasy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Naliczanie wynagrodzeń biegłych, tłumaczy, ławników, kuratorów, radców prawnych  dot. płatności z wydatków budżetowych.

3. Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych wypłat dla świadków i stron.

4. Wprowadzanie dokumentów księgowych do ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w programie SAP.

5. Przestrzeganie obowiązujących przepisów w sądach rejonowych.

6. Księgowanie dokumentów związanych z Funduszem Sprawiedliwości, ZFŚS, depozytami.

II. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie średnie.

2. Nieposzlakowana opinia.

3. Pełna zdolność do czynności prawnych.

4. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

5. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

7. Umiejętność obsługi komputera.

III. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość przepisów o rachunkowości i finansach publicznych.

2. Doświadczenie w pracy na stanowiskach finansowych.

3. Zdolność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków na podstawie zgromadzonych danych.

4. Znajomość programów pakietu MS Office.

5. Biegła znajomość obsługi programu na podbudowie systemu ERP – SAP.

6. Znajomość zagadnień związanych z Funduszem Sprawiedliwości, ZFŚS, depozytami.

7. Kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, kultura osobista, umiejętność pracy w zespole.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Podanie o zatrudnienie (list motywacyjny).

2. Życiorys oraz informacje o przebiegu kariery zawodowej.

3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

5. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1).

8. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe.

9. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. do pobrania

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.


Konkurs składa się z trzech etapów:

I. etap - wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

II. etap  – praktyczny sprawdzian umiejętności.

III. etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu – pok. nr 2A (Biuro Podawcze) lub przesłać drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Bartoszycach, ul. Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce, powołując się na sygnaturę konkursu (A-1101-4/18), w terminie do 11 czerwca 2018 r.

Inne informacje:

- W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

- Zawiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu konkursu wraz z informacją o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej sądu: www.bartoszyce.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń (w siedzibach Sądu).

- Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

- Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej sądu www.bartoszyce.sr.gov.pl,w zakładce Informacje →  Ochrona danych osobowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 612-38-04

 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie