Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach Drukuj artykuł

 

Bartoszyce, 16.08.2018 r.

 

       DYREKTOR

SĄDU REJONOWEGO

W BARTOSZYCACH

O g ł o s z e n i e

o konkursie na staż urzędniczy w  Sądzie Rejonowym w Bartoszycach

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Bartoszycach organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach, w wymiarze ½ etatu.

 Oznaczenie konkursu: A-1101-8/18

Liczba wolnych stanowisk pracy: 1/2 etatu

I. Zakres wykonywanych zadań:

1. Sporządzanie wokand na posiedzenia i rozprawy.

2. Przygotowywanie spraw na posiedzenia i rozprawy.

3. Rozpisywanie terminów posiedzeń i rozpraw.

4. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach.

5. Ustalanie należności świadkom i biegłym.

6. Dołączanie korespondencji do akt sprawy.

7. Wykonywanie prawomocnych orzeczeń.

8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika sekretariatu i przewodniczącego wydziału.

II. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych.

3. Nieposzlakowana opinia.

4. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

5. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

7. Umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania.

III. Wymagania dodatkowe:

1. Ukończone studia wyższe, co najmniej I stopnia i uzyskany tytuł zawodowy.

2. Znajomość techniki pracy biurowej,

3. Kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, kultura osobista, umiejętność pracy w zespole.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Podanie o zatrudnienie (list motywacyjny).

2. Życiorys oraz informacje o przebiegu kariery zawodowej.

3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

5. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1).

8. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe.

9. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. do pobrania

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.


Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap - wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

II etap  – praktyczny sprawdzian umiejętności.

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu – pok. nr 2A (Biuro Podawcze) lub przesłać drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Bartoszycach, ul. Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce, powołując się na sygnaturę konkursu (A-1101-8/18), w terminie do 23 sierpnia 2018 r.

Inne informacje:

- W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

- Zawiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu konkursu wraz z informacją o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej sądu: www.bartoszyce.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń (w siedzibach Sądu).

- Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

- Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej sądu www.bartoszyce.sr.gov.pl,w zakładce Informacje →  Ochrona danych osobowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 612-38-04

 

 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie