Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach Drukuj artykuł

       DYREKTOR

SĄDU REJONOWEGO

 W BARTOSZYCACH

Bartoszyce, 14.10.2019 r.

O g ł o s z e n i e

o konkursie na staż urzędniczy w  Sądzie Rejonowym w Bartoszycach

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Bartoszycach, na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z §2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014 r., poz.400), organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach.

 

Oznaczenie konkursu: A-1101-4/19

Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 etat

I. Zakres wykonywanych zadań:

1. Sporządzanie wokand na posiedzenia i rozprawy.

2. Przygotowywanie spraw na posiedzenia i rozprawy.

3. Rozpisywanie terminów posiedzeń i rozpraw.

4. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach.

5. Ustalanie należności świadkom i biegłym.

6. Dołączanie korespondencji do akt sprawy.

7. Wykonywanie prawomocnych orzeczeń.

8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika sekretariatu i przewodniczącego wydziału.

II. Wymagania niezbędne:

1. Pełna zdolność do czynności prawnych.

2. Nieposzlakowana opinia.

3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

4. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

6. Wykształcenie minimum średnie oraz zdany egzamin maturalny.

7. Umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania.

8. Zdolności analityczne, kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialności, kultura osobista.

III. Wymagania dodatkowe:

1. Ukończone studia wyższe, co najmniej I stopnia i uzyskany tytuł zawodowy (wskazane na kierunku administracja lub prawo).

2. Znajomość techniki pracy biurowej i obsługi urządzeń biurowych.

3. Znajomość zasad, reguł i aktów prawnych z zakresu funkcjonowania sądów powszechnych.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Podanie o zatrudnienie (list motywacyjny).

2. Własnoręcznie podpisany życiorys lub CV z informacją o przebiegu nauki i kariery zawodowej.

3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

5. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1).

8. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe.

9. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. do pobrania

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.


Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap - wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

II etap  – praktyczny sprawdzian umiejętności.

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu – pok. nr 2A (Biuro Podawcze) lub przesłać drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Bartoszycach, ul. Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce, powołując się na sygnaturę konkursu (A-1101-4/19), w terminie do 22 października 2019 r.

Inne informacje:

- W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

- Zawiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu konkursu wraz z informacją o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej sądu: www.bartoszyce.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń (w siedzibach Sądu).

- Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

- Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej sądu www.bartoszyce.sr.gov.pl,w zakładce Informacje →  Ochrona danych osobowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 612-38-04

 

 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie