Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo za nieobecnego w pracy urzędnika Drukuj artykuł

        DYREKTOR

SĄDU REJONOWEGO

W BARTOSZYCACH

Bartoszyce, 29.06.2020 r.

Sygn. konkursu: A-1101-1/20

O g ł o s z e n i e

o konkursie na zastępstwo za 1 nieobecnego w pracy urzędnika (na czas określony – usprawiedliwionej nieobecności) w Sądzie Rejonowym
w Bartoszycach, w wymiarze pełnego etatu

 

Stanowisko: p.o. sekretarz sądowy

Dyrektor Sądu Rejonowego w Bartoszycach organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na zastępstwo 1 nieobecnego urzędnika w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach, w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony (okres usprawiedliwionej nieobecności zastępowanego urzędnika).

I. Zakres zadań na wykonywanym stanowisku:

1. Sporządzanie wokand na posiedzenia i rozprawy.

2. Przygotowywanie spraw na posiedzenia i rozprawy.

3. Rozpisywanie terminów posiedzeń i rozpraw.

4. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach.

5. Ustalanie należności świadkom i biegłym.

6. Dołączanie korespondencji do akt sprawy.

7. Wykonywanie prawomocnych orzeczeń.

8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika i przewodniczącego Wydziału.

II. Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie co najmniej wykształcenia średniego oraz zdanego egzaminu maturalnego

2. Nieposzlakowana opinia.

3. Pełna zdolność do czynności prawnych.

4. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

5. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

7. Umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania.

III. Wymagania dodatkowe:

1. Ukończone studia wyższe, co najmniej I stopnia i uzyskany tytuł zawodowy,

2. Znajomość zagadnień z zakresu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 365 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1141),

3. Odpowiedzialność za podejmowane decyzje,

4. Kreatywność i asertywność,

5. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,

6. Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,

7. Umiejętność pracy w zespole,

8. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym bardzo dobra umiejętność obsługi komputera.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Podanie o zatrudnienie (list motywacyjny).

2. Życiorys oraz informacje o przebiegu kariery zawodowej.

3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

5. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1).

8. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe.

9. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. do pobrania

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.


Konkurs składa się z trzech etapów:

I. etap - wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

II. etap  – praktyczny sprawdzian umiejętności.

III. etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu – pok. nr 2A (Biuro Podawcze) lub przesłać drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Bartoszycach, ul. Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce, powołując się na sygnaturę konkursu (A-1101-1/20), w terminie do 06 lipca 2020 r.

Inne informacje:

- W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

- Zawiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu konkursu wraz z informacją o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej sądu: www.bartoszyce.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń (w siedzibach Sądu).

- Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

- Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej sądu www.bartoszyce.sr.gov.pl,w zakładce Informacje →  Ochrona danych osobowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 612-38-04

 

 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie